Bestuur en beleid

Onder de tab waarin de afkorting 'ANBI' voorkomt, vindt u onder meer onze jaarstukken.

Bestuur van Stichting Staten en Stinzen

 • Bearn Bilker, voorzitter,
 • Jan Willem Zwart, vice-voorzitter
 • Peter Nieuwenhuijsen, secretaris
 • Franke Doting, penningmeester
 • Tjalling van Eysinga, algemeen bestuurslid
 • Jacomine Hoogendam, algemeen bestuurslid
 • Rita Radetzky, algemeen bestuurslid
 • Liesbeth ten Wolde, algemeen bestuurslid

Adviseurs van het bestuur

 • Johan de Haan
 • Jan Coehoorn

Marleen Pennewaard is contactpersoon voor de stichting vanuit het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.

Het rooster van aftreden der bestuursleden luidt:

Rooster van aftreden

J. Hoogendam aftredend 01.10.2023
F. Doting aftredend 01.10.2023

B. Bilker aftredend 26.02.2024
R. Radetzky aftredend 26.02.2024
K. Lourens aftredend 26.02.2024

Jhr. Tj. van Eysinga aftredend 01.10.2025
P.M. Nieuwenhuijsen aftredend 01.10.2025

J.W. Zwart aftredend 01.05.2027
L. ten Wolde aftredend 20.07.2027

In principe zijn alle bestuursleden steeds opnieuw benoembaar.

Het bestuur werkt volgens een beleidsplan, dat in november 2024 is opgesteld. Het luidt aldus:

Beleidsplan 2024-2028

Inleiding

Het vorige beleidsplan van de stichting was gericht op de jaren 2016 – 2021. Het bestuur heeft om uiteenlopende redenen, waaronder de coronapandemie, gewacht met een nieuwe versie. In de zomer van 2023 is in de eerste plaats vastgesteld dat de stichting er goed in is geslaagd de geformuleerde doelen na te streven en dichterbij te brengen en in de tweede plaats dat een nieuw beleidsplan geen breuk zal markeren met het voorafgaande. Het door de stichting in deze periode te voeren beleid zal niet los staan van ontwikkelingen op erfgoedgebied in het algemeen en in de provincie Fryslân in het bijzonder. De vorming van een Fries Erfgoed Collectief is mede door onze stichting geïnitieerd en de ontwikkeling ervan kan invloed hebben op de beleidskeuzes van de stichting. Het beleid is daarom altijd dynamisch, maar blijft natuurlijk steeds in dienst staan van de in de statuten geformuleerde doelstelling.

Samenvatting

De stichting wil de staten en stinzen van Fryslân onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Daarbij kunnen de eigenaren en bestuurders rekenen op ondersteuning door de stichting Staten en Stinzen. De stichting wil daarbij ook het behoud en de conservering ondersteunen, niet alleen van de gebouwen, maar ook van de tuinen en parken en meer algemeen hun ligging in het landschap. Dit gebeurt in veel gevallen in samenspraak met de eigenaren en beheerders van de staten.. Aandachtspunten zijn daarbij: het uitwisselen van ideeën en ervaringen rond het onderhoud van de gebouwen en parken en het versterken van de relatie met het omliggende landschap, alsook het aantrekken van bezoekers en in dit verband het nastreven van een zo groot mogelijke toegankelijkheid.

Waar staat de stichting voor?

De stichting is opgericht in 2005 en heeft als doel de bekendheid van de staten, stinzen, buitenplaatsen en stadshuizen in de provincie Fryslân te vergroten. Daarnaast wordt gestreefd naar een klimaat waarin behoud en beheer vanzelfsprekend is. In omstandigheden waarin deze in het geding zouden kunnen komen, tracht de stichting dit te voorkomen.

Dit vraagt om kennis van zaken en van actuele ontwikkelingen en daarom zo goed mogelijk contact met de eigenaren van de staten en stinzen in Fryslân. Een breed netwerk is daarom van belang. De stichting kan zowel politiek als ambtelijk gevraagd en ongevraagd advies geven ten gunste van staten en stinzen, buitenplaatsen en stadshuizen in de provincie Fryslân (hierna te noemen: staten en stinzen). .

De stichting staat dus dicht bij de aangesloten staten en stinzen en weet wat er zowel provinciaal als landelijk leeft op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. Door symposia en bijscholing te bezoeken binnen dit brede netwerkspectrum van cultuurhistorisch erfgoed kunnen er eenvoudig netwerkverbindingen ontstaan die ingezet kunnen worden om de doelstellingen van de stichting te bewerkstelligen.

Doelstellingen Stichting Staten en Stinzen

Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting stelt zich ten doel:

 1. haar onafhankelijke bijdrage te leveren aan de instandhouding van Friese staten en stinzen, buitenplaatsen, bijbehorende landgoederen en stadshuizen (hierna te noemen: staten en stinzen) door het bieden van een kennisnetwerkorganisatie
 2. inspanningen van anderen voor de instandhouding van Friese staten en stinzen te ondersteunen
 3. een provinciaal platform te zijn dat zich landelijk binnen de vele cultuurhistorische erfgoedinstellingen beweegt met de bedoeling een breed netwerk in te kunnen zetten om de doelstellingen te bewerkstelligen.
 4. onderzoek te stimuleren van het cultuurhistorisch erfgoed op het terrein van staten en stinzen en publicatie hiervan
 5. kennis in de meest algemene zin omtrent geschiedenis en culturele waarde van staten en stinzen in Fryslân te verkrijgen en te verspreiden via moderne communicatiekanalen. De verspreiding van kennis heeft mede ten doel het publiek te vergroten en de belangstelling aan te wakkeren.
 6. alle verdere handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting ontvangt op dit moment een tijdelijk 'werkbudget', maar geen permanente subsidie. Zij is dus afhankelijk van incidentele subsidies, fondsen en giften.

Wat doet de stichting om de zes gestelde doelen te behalen?

 • Ad 1 Via haar website en ook anderszins staat de stichting open voor vragen die deskundig worden beantwoord of behandeld. Waar mogelijk worden contacten met en tussen derden tot stand gebracht.
 • Ad 2 De stichting staat open voor mededelingen, vragen en verzoeken van de deelnemers, dus de bewoners en beheerders van de betrokken gebouwen. Dit kan betreffen, enerzijds, de instandhouding in strikte zin:
  • Bij planologische ontwikkelingen op en/of nabij het grondgebied van een van de betrokken gebouwen kan de eigenaar/beheerder een beroep doen op (juridische) ondersteuning vanuit de stichting.
  • Vanuit de stichting kunnen contacten worden gelegd en plannen worden ondersteund ten behoeve van het aanvragen van subsidies.

Dit kan anderzijds betrekking hebben op de openstelling voor publiek en het (doen) organiseren van evenementen in en rond de gebouwen. De stichting zal bijdragen door hieraan bekendheid te geven en desgewenst mee te denken over en eventueel deel te nemen aan de organisatie.

 • Ad 3 De stichting is initiator van het Fries Erfgoed Collectief, participeert in het provinciale Platform Monumentenorganisaties en onderhoudt op landelijk niveau goede betrekkingen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Nederlandse Kastelenstichting en de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen.
 • Ad 4 Hierbij concentreert de stichting zich in de eerste plaats op nog bestaande gebouwen
 • Ad 5 Hiertoe gebruikt de stichting de volgende middelen:
 • een continu geactualiseerde website
 • een periodieke digitale nieuwsbrief
 • een Facebook-pagina en andere sociale media
  • cursussen en educatieve projecten
  • excursies voor donateurs en niet-donateurs
 • een jaarlijkse contactavond voor deelnemers en donateurs
 • uitgaven, waaronder in de eerste plaats het boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Fryslân, en voorts brochures en folders.

Beleidsvoornemens

De middelen genoemd ad 5 worden voortdurend tegen het licht gehouden. Daarbij spelen de komende jaren een rol:

 • De website krijgt meer elementen met een wervend karakter
 • De aanwezigheid van de stichting in sociale media wordt vergroot
 • De jaarlijkse platform- of contactavond krijgt een meer open karakter; de inhoud wordt daaraan aangepast
 • Het educatieve element krijgt hernieuwde aandacht; dit houdt in dat de verspreiding van kennis in het onderwijs wordt uitgebreid, alsook dat de stichting zich op de hoogte stelt van opleidingen in het hoger onderwijs die op erfgoed gericht zijn en daarmee in contact treedt; het aanbieden van stages wordt overwogen

Voorts worden de contacten met deelnemers (bewoners en beheerders) uitgebreid.

Conclusies

Voor haar deelnemers is de stichting vooral een hedendaagse netwerkorganisatie die kennis genereert en verbindingen weet te maken ter conservering van de staten en stinzen; in het geval van staten en stinzen met een publieksfunctie ook ter bevordering van het welslagen in deze functie. Voor het algemene publiek is zij een organisatie die kennis verspreidt en bekendheid vergroot.

Werkplan 2024-2026

De beleidsvoornemens krijgen op de kortere en middellange termijn op de volgende manier gestalte.

 • De website maakt het eenvoudiger en aantrekkelijker om donateur te worden
 • Nieuwsbrieven verschijnen gewoonlijk zes maal per jaar
 • De Facebook-pagina wordt geëvalueerd en aangevuld met een Instagram-pagina
 • De bestaande educatieve activiteiten worden geëvalueerd en hieraan worden consequenties verbonden
 • Het aantal excursies wordt gehandhaafd
 • Voor de contactavond wordt gezocht naar sprekers voor bewoners en geïnteresseerden De contacten met deelnemers worden volgens schema onderhouden
 • Leeuwarden, november 2023