Marieke Balk
Foto: Marieke Balk

Roptastate Niet toegankelijk voor publiek

In Wijnaldum, achter de zeedijk bij de Roptavaart, ligt Roptastate, waarvan de uit 1870 daterende schuur vanaf de weg te zien is. Deze is de opvolger van een ouder exemplaar achter de fraaie neo-classicistische Roptastate.

De oudste bekende eigenaar van een boerderij met de naam Ropta op deze plaats, was in 1546 het klooster van Achlum. Als eerste particulier eigenaar is Gajus Nauta, advocaat voor het Hof van Friesland, bekend. Latere eigenaren waren de Franeker hoogleraar theologie Johannes van der Waeijen, die er omstreeks 1685 een deftige state liet bouwen en een “plantagie” liet aanleggen. Hij verkocht in 1690 het bezit aan de beroemde staatsman en grietman van Franekeradeel Sicco van Goslinga.

In de achttiende eeuw was Roptastate eigendom van verschillende leden van doopsgezinde Harlinger families, zoals Fontein en Stinstra. Door vererving werd rond 1823 Jan Sikkes IJsenbeek uit genoemde stad eigenaar. Hij liet de huidige Roptastate na 1832 bouwen. Tevens gaf hij aan de bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard opdracht om een tuin in de landschapsstijl te ontwerpen. De ontwerptekening van Roodbaard is bewaard gebleven. Zijn zoon Sicco verkocht in 1890 het bezit aan Sijbrand Hoekstra, zeehandelaar in Harlingen.

De tuin bezat volgens de koopakte singels, vijvers, vruchtbomen, bloemperken en een tuinkoepel. In de twintigste eeuw waren de dochters van Sijbrand Hoekstra eigenaars, daarna Dirk de Jong en vervolgens de familie Lenger. De laatste liet het huis en de tuin in oude luister herstellen, waarbij de negenhoekige tuinkoepel niet is vergeten.

Deze state maakt deel uit van de volgende route:

Vanuit Franeker


Afbeeldingen