Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Relicten van stinzen Niet toegankelijk voor publiek

Op diverse plaatsen zijn relicten aanwijsbaar van een van de talrijke stinzen (meer dan 800) die er ooit zijn geweest. De stinswieren zijn daar voorbeelden van, maar ook op deze website apart behandelde gebouwen als de Allemastate, de Bongastins en de Camstrastins.

Op diverse plaatsen zijn relicten aanwijsbaar van een van de talrijke stinzen (meer dan 800) die er ooit zijn geweest. De stinswieren, waarvan De Hege Wier op deze website een pagina heeft, zijn daar voorbeelden van, maar ook op deze website apart behandelde gebouwen als de Allemastate, de Bongastins en de Camstrastins.

De Waltastins en de Cleynstins (kleine foto) naast het Sneker stadhuis kunnen hieraan worden toegevoegd. Hierboven een afbeelding (grote foto) van het gebouw aan het Frijhof te Ferwert, dat uit een jonger deel (nummer 4) bestaat en uit een oorspronkelijk wellicht van kantelen voorziene stins (nummer 5).

Een citaat uit Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei 800 - 1800: Leeuwarden: Wijdemeer 2017.

<<Soms is of was ook in het voorhuis van een boerderij nog een middeleeuwse muur of kelder van een stins bewaard, zoals op Doniastate onder Spannum, Westerhuis op Westerwird onder Hijlaard, (...), Grionga op Swaanwerd onder Wieuwerd, Camstrastate in Firdgum, Poptastate onder Hantumhuizen, Ebema onder Ee en Gerrolsma onder Lioessens.>> (p. 170).

Soms is een afgebroken state later gemarkeerd, zoals de Hinnemastate bij Jelsum, oorspronkelijk een stins (waarschijnlijk <1450), afgebroken in 1732. Naar de locatie van de vroegere state is temidden van de lege weiden wederom een laan gecreëerd (kleine foto).

Verder een foto van de begraafplaats Jousmastate te Wirdum, op de plaats waar begin de 16e eeuw de Jousmastins stond.


Afbeeldingen