Doel

Doel van de stichting

Kastelen, buitenplaatsen, landgoederen… Wij hebben het gemakshalve over staten en stinzen. Het is bekend dat in het middeleeuwse Fryslân honderden terpen lagen. Minder bekend is dat op of bij vele hiervan, zo niet alle, in de loop der jaren een stins verscheen: een stenen toren met dikke muren, ter verdediging van de terpbewoners in tijden van gewapende strijd. Van deze 'steenhuizen' (= stinzen) resteert er welgeteld één (de Schierstins) en hier en daar zijn resten aanwijsbaar. Van de eerste stenen huizen in de stad (stadsstinzen) zijn er meer, natuurlijk sterk gewijzigd in de loop van de tijd.

Veel stinzen zijn afgebroken, maar een aantal hebben zich verder ontwikkeld: de adellijke bewoner breidde zijn woonstee uit tot een complex waarvoor de naam ‘state’ gebruikt ging worden. Ook hiervoor geldt helaas dat de meeste er niet meer zijn. Des te meer waarde hechten we aan de nog bestaande.

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen. Alle gebouwen worden kort beschreven; de teksten zijn van de hand van mw. dr. R. Radetzky, tenzij anders vermeld.

Als gezegd is het de bedoeling van de stichting bekendheid te geven aan een deel van het Friese erfgoed. Daarmee wordt tevens bereikt dat het behoud van dit erfgoed door zo veel mogelijk mensen als een belangrijke zaak wordt beschouwd. De stichting tracht het doel te bereiken door middel van deze website, het uitbrengen van een periodieke Nieuwsbrief, door de uitgave van een boek en een drietal brochures, door lezingen en cursussen en soms door bij te dragen aan evenementen op het terrein van het erfgoed dat onze interesse heeft. Uw steun wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. Op deze website zijn mogelijkheden om met ons in contact te treden.