In het park van Schatzenbirg. Foto pn.

Tuinen en parken Für die Öffentlichkeit zugänglich

Hieronder de toegankelijke tuinen en parken met een aanduiding van de mate en wijze van toegankelijkheid. Dit laatste is een factor waarvoor wij niet garant kunnen staan; raadplegen van de desbetreffende website is aan te bevelen. In het algemeen wordt onder 'toegankelijk' verstaan: overdag toegankelijk.

Dekemastate, Jelsum. Tuin en koffiehoek zijn alle dagen, ook de feestdagen, open. Tijden: dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur; zaterdag, zondag, maandag van 10.30 tot 17 uur.

Epemastate, Ysbrechtum: tijdelijk onzeker in verband met planning van werkzaamheden

Fogelsanghstate, Veenklooster: het Veenklooster bos is in de broedperiode, van half maart tot half juni, gesloten. Daarvóór en -na: vrij toegankelijk, kleine bijdrage zelf in geldbusje deponeren.

Glinstrastate, Burgum: het omringende groen is vrij toegankelijk.

Haersmastate, Drachten: voor en achter groen, vrij toegankelijk

Harinxmastate, Beetsterzwaag: niet toegankelijk park, in de omgeving, zeker aan de overkant: uitgestrekt bos.

Harstastate, Hegebeintum: de tuin is hersteld en wordt beperkt toegankelijk. Vanaf het pad heeft men er goed zicht op. Bovendien kan men langs de gracht, aan de buitenkant, een ommetje maken om het voormalige park.

Heremastate Joure: dit park dateert uit de tijd van de state, die zelf niet meer aanwezig is, op de trouwzaal van de gemeente De Fryske Marren na.

Heringastate (Poptaslot), Marsum: de tuin is van april tot en met september vrij te bezichtigen

Jongemastate Raerd (poort): dit park van een voormalige state is het hele jaar vrij toegankelijk (bron: website It Fryse Gea).

De Klinze, Aldtsjerk: park voor en rondom toegankeljk, maar niet binnen het hek van het huis zelf.

Lauswolt: omringend bos, wandelpaden en -routes

Liauckemastate, Sexbierum (poort). Geen tuin of park, wel wandelmogelijkheid: rond de oude gracht.

Lyndenstein, Beetsterzwaag: de overtuin is vrij toegankelijk

Lycklamahûs, Beetsterzwaag: heeft een park aan de achterkant en een overtuin met onder meer de Tropische Kas.Beide vrij toegankelijk. Consumpties bij de kas (tijden: tropischekas.nl/.

Martenastate, Koarnjum: het kort geleden uitgebreide park is vrij toegankelijk. Consumpties in Túnmanswente. (Tijden: www.tunmanswente.nl/theetuin)

Museum Martena, Franeker: achtertuin vrij toegankelijk. In het museum is een koffieruimte.

Oranjestein, Oranjewoud: het park is 's zomers geopend op zondagmiddag vanaf 13 uur. Consumpties zijn dan verkrijgbaar in de Oranjerie.

Landgoed Oranjewoud: de overtuin is vrij toegankelijk

Philippusfenne, privé-terrein, in maart en april op afspraak te bezoeken.

Poptaslot: zie Heringastate

Princessehof en Stadhouderlijk Hof, Leeuwarden: de Prinsentuin is vrij toegankelijk. Hierin bevindt zich het restaurant De Koperen Tuin.

Rijsterbosch, Rijs: de voormalige slottuin van Huize Rijs en het Rijsterbos. Overdag vrij toegankelijk. It Fryske Gea.

Rinsmastate, Driezum: het is mogelijk om het eigenlijke park heen te lopen

Roptastate, Wijnaldum: alleen bij uitzondering toegankelijk

Schatzenburg, Dronryp: de tuin gaat open op Open Monumentendag (9 sept. 2023),

Schierstins, Feanwâlden: tuin toegankelijk, openingstijden van de stins zelf.

Sjuxmastate: tuin met stinzenflora, privé, bij uitzondering toegankelijk

Staniastate, Oentsjerk: het park is vrij toegankelijk. In de zuidelijke vleugel is een brasserie gevestigd: www.staniastate.nl/het-landgoed/openingstijden/

Vijversburg, Tytsjerk: historisch park plus een groot terrein ingericht overeenkomstig de visie van enkele hedendaagse landschapskunstenaars en tuinontwerpers (entreegeld; 'vrienden' hebben een voordelige pas; de 'achteringang' is alleen toegankelijk met zo'n pasje). (Op zondag vanaf 11 uur theesalon in de villa.)

Wikeler Bosk, bij Wijckel. Dit park, onderhouden door It Fryske Gea, hoorde bij Meerenstein, het huis dat de beroemde Menno van Coehoorn liet bouwen. Stinzenflora.


Afbeeldingen