In het park van Schatzenbirg. Foto pn.

Tuinen en parken Für die Öffentlichkeit zugänglich

Hieronder de tuinen en parken met een aanduiding van hun toegankelijkheid. Dit laatste is een factor waarvoor wij niet garant kunnen staan; raadplegen van de desbetreffende website is aan te bevelen. In het algemeen wordt onder 'toegankelijk' verstaan: overdag toegankelijk.

Dekemastate, Jelsum. Tuin en koffiehoek zijn alle dagen, ook de feestdagen, open. Tijden: dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur; zaterdag, zondag, maandag van 10.30 tot 17 uur.

Epemastate, Ysbrechtum: in verband met de overdracht nu tijdelijk onzeker

Fogelsanghstate, Veenklooster: het Veenklooster bos is in de broedperiode, van half maart tot half juni, gesloten. Daarvóórr en -na: vrij toegankelijk, kleine bijdrage zelf in geldbusje deponeren.

Glinstrastate, Burgum: het omringende groen is vrij toegankelijk.

Haersmastate, Drachten: voor en achter groen, vrij toegankelijk

Harinxmastate, Beetsterzwaag: niet toegankelijk park, in de omgeving, zeker aan de overkant: uitgestrekt bos.

Harstastate, Hegebeintum: de tuin is hersteld en wordt beperkt toegankelijk. Vanaf het pad heeft men er goed zicht op. Bovendien kan men langs de gracht, aan de buitenkant, een ommetje maken om het voormalige park.

Heremastate Joure: dit park dateert uit de tijd van de state, die zelf niet meer aanwezig is, op de trouwzaal van de gemeente De Fryske Marren na.

Heringastate (Poptaslot), Marsum: de tuin is van april tot en met september vrij te bezichtigen

Jongemastate Raerd (poort): dit park van een voormalige state is het hele jaar vrij toegankelijk (bron: website It Fryse Gea).

De Klinze, Aldtsjerk: park voor en rondom toegankeljk, maar niet binnen het hek van het huis zelf.

Liauckemastate, Sexbierum (poort). Geen tuin of park, wel wandelmogelijkheid: rond de oude gracht.

Lyndenstein, Beetsterzwaag: de overtuin is vrij toegankelijk

Lycklamahûs, Beetsterzwaag: heeft een park aan de achterkant en een overtuin met onder meer de Tropische Kas.Beide vrij toegankelijk. Consumpties bij de kas (tijden: tropischekas.nl/.

Martenastate, Koarnjum: het kort geleden uitgebreide park is vrij toegankelijk. Consumpties in Túnmanswente. (Tijden: www.tunmanswente.nl/theetuin)

Museum Martena, Franeker: achtertuin vrij toegankelijk. In het museum is een koffieruimte.

Oranjestein, Oranjewoud: het park is 's zomers geopend op zondagmiddag vanaf 13 uur. Consumpties zijn dan verkrijgbaar in de Oranjerie.

Landgoed Oranjewoud: de overtuin is vrij toegankelijk

Philippusfenne, privé-terrein, in maart en april op afspraak te bezoeken.

Princessehof en Stadhouderlijk Hof, Leeuwarden: de Prinsentuin is vrij toegankelijk. Hierin bevindt zich het restaurant De Koperen Tuin.

Rinsmastate, Driezum: het is mogelijk om het eigenlijke park heen te lopen

Roptastate, Wijnaldum: in 2022 gaat de tuin open op 18 en 19 juni.

Schatzenburg, Dronryp: de tuin gaat open op Open Monumentendag (10 sept. 2022), in de toekomst vaker.

Schierstins, Feanwâlden: tuin toegankelijk, openingstijden van de stins zelf.

Staniastate, Oentsjerk: het park is vrij toegankelijk. In de zuidelijke vleugel is een brasserie gevestigd: www.staniastate.nl/het-landgoed/openingstijden/

Vijversburg, Tytsjerk: historische park plus een groot terrein ingericht overeenkomstig de visie van enkele hedendaagse landschapskunstenaars en tuinontwerpers (entreegeld; 'vrienden' hebben een voordelige pas; de 'achteringang' is alleen toegankelijk met zo'n pasje).

Wikeler Bosk, bij Wijckel. Dit park, onderhouden door It Fryske Gea, hoorde bij Meerenstein, het huis dat de beroemde Menno van Coehoorn liet bouwen. Stinzenflora.


Afbeeldingen