Klein Botnia: verbouwing gereed; eerste programmapunten bekend


Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden. Aanvang 20 januari 2020, 20.00 uur. Daarna telkens twee weken later.

De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling. De collegereeks wordt gegeven door: Dr. A.M.J. Riemersma, dr. L.H. Westra, drs. H.T. Wagenaar en drs. T. Hibma.

De zes colleges vormen één samenhangend geheel. Aangezien het ene college voortbouwt op het andere kan niet voor afzonderlijke colleges worden ingeschreven, maar alleen voor de reeks in zijn geheel. Inschrijven kan via info@academiefraneker.nl en de kosten voor de hele cursus zijn €150,-

8 feb: Open huis vanaf 10.00 uur.

Losse publiekscolleges:

Voor 2020 is tot nu toe één college vastgesteld, maar er volgen er spoedig meer. Op 12 februari 2019 spreekt mr. J.J.A. Waverijn over het zeer actuele onderwerp Nederland in klimaat- en energietransitie: CO2-opslag en waterstof. Instrumenten van de toekomst of kortstondige hype?

meer informatie »